اشتغال یا خانه داری؟

تیک تاک..تیک تاک...عقربه ها برای تمام کردن روز از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.پشت میز ناهارخوری نشسته ام در حالی که نگاهم گره خورده است به نقطه ای از میز و به دو سال قبل می اندیشم و به خاطر می آورم که چندین ماه در جست و جوی پیدا کردن شغل پاره وقت متناسب با…

Read more