پستی کوتاه در باب 11 جمله قصاری که همگی از آن خودم هستند

- زیاد که مهربان باشی،کمتر با تو مهربان می مانند. - 24  ساعت تمام  در اختیار داریم اگر خواب را از آن فاکتور بگیریم. - ما فقط در عصر کمبود زمان زیست نمی کنیم،بلکه با کمبود انرژی و انگیزه و هزینه هم دست وپنجه نرم می کنیم. - لگد بزن به بخت خودت،چون هر بدبیاری…

Read more